TERUG

Financieel overzicht 2012

In 2012 hebben geen financiële mutaties plaatsgevonden. Stichting Clinkaert is haar activiteiten begonnen in april 2013.

Financieel overzicht 2013

 

Winst- en verliesrekening

 

Baten

Opbrengst uit verkoop    €   9.792,20                Banksaldi                           31-12-2012        31-12-2013

Schenkingen                     € 19.093,10                zakelijke rekening             €   5.365,98       €       202,58

Totaal baten                      € 28.885,30                zakelijke spaarrekening   €        -               €    8.500,00

                                                                               Totaal                                 €   5.365,98       €    8.702,58

Lasten

Acquisitie                          €      217,26

Secretariaat                       €      423,98

Publicaties                         € 24.907,46

Totaal lasten                     € 25.548,70

 

Resultaat                           €   3.336,60                                                                                      €    3.336,60

 

 

Balans                                31-12-2013                      31-12-2012

 

Vaste activa                     

Inventaris                                             0                                       0

                                           

Vlottende activa             

Voorraad                                               0                                       0

Debiteuren                                           0                                       0

Liquide middelen              €   8.702,58                      €   5.365,98

                                           

Totaal activa                     €   8.702,58                      €   5.365,98

                                           

Passiva                             

Eigen vermogen               €   8.702,58                      €   5.365,98

Overigen                                               0                                       0

                                           

Totaal passiva                  €   8.702,58                      €   5.365,98

 

Toelichting op de balans: de Stichting heeft geen inventaris. Zij maakt daar waar nodig gebruik van werkruimte,
materialen en gereedschappen (inclusief computerapparatuur) van de bestuursleden, naast vanzelfsprekend de ingehuurde expertise
van vormgevers en drukkers. De Stichting waardeert haar voorraad alleen wanneer de kosten van de productie van een publicatie
aan het einde van het boekjaar hoger zijn uitgevallen dan de opbrengsten.
De bestuursleden van de Stichting Clinkaert ontvangen, conform de statuten, voor hun bestuurlijke activiteiten géén vergoeding.

TERUG